Sejmik województwa wobec groźby utraty dofinansowania z UE

Sejmik województwa wobec groźby utraty dofinansowania z UE
Obrady Sejmiku w dobie pandemii - wszystko jest procedowane online
Fot. Biuro prasowe marszałka

Zawetowanie przez Polskę budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 spowoduje poważne, negatywne konsekwencje finansowe dla naszego regionu - piszą radni w uchwale podjętej na sesji sejmiku we wtorek, 24 listopada.

Obradujący we wtorek Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyraził „głęboką obawę wobec działań Rządu RP podczas prac nad budżetem Unii Europejskiej“. Jak stwierdzili radni:

Obecny kryzys pandemiczny, który nadwyręża służbę zdrowia i sferę gospodarczo-społeczną w każdym z regionów naszego kraju, definiuje najważniejsze potrzeby interwencji. To inwestycje szpitalne w sprzęt i kadry, ratowanie gospodarki i walka o utrzymanie miejsc pracy. Wyrażając gotowość zawetowania konstrukcji wieloletniego budżetu unijnego, rząd RP stwarza realne zagrożenie dla działań pomocowych i rozwojowych. Nieodpowiedzialnymi działaniami kładzie na jednej szali polityczne interesy, szafując jednocześnie 750 mld zł, które zostały przewidziane na unijny budżet dla Polski na lata 2021-2027 oraz na Fundusz Odbudowy. W przypadku sprzeciwu powstaje niebezpieczeństwo, że Polska nie otrzyma dodatkowych 23 mld euro dotacji oraz ponad 34 mld euro tanich pożyczek, na które czeka ponad 1200 projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W świetle powyższego Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyraża przekonanie, że postawa Rządu RP charakteryzuje się deficytem pragmatyzmu i jest jedynie pochodną politycznego konfliktu o  praworządność, która przecież powinna być warunkiem sine qua non demokratycznego państwa europejskiego.

I dodali:

Zawetowanie wieloletnich założeń budżetowych UE godzi bezpośrednio w interes zarówno regionu, kraju, jak i całej społeczności europejskiej. Niesie ryzyko doraźnego pozostania Polski poza burtą budżetowych rozwiązań unijnych, ale w długofalowej konsekwencji może prowadzić do niepokojących pytań o przyszłość Polski w strukturach europejskich. Sejmik województwa podkreśla w tym kontekście, że w referendum akcesyjnym 77 proc. Polaków opowiedziało się za przyłączeniem do Unii Europejskiej, a w naszym regionie poziom ten sięgnął 82 proc. mieszkańców.

Zaapelowano do rządu RP o „powstrzymanie się od użycia niebezpiecznego narzędzia, jakim byłoby zawetowanie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027“.

Radnym sejmiku wtóruje prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, podkreślając znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju miasta: - Nie wyobrażam sobie tak szybkiego rozwoju Olsztyna, gdyby nie środki unijne. Kilkukrotnie otrzymywaliśmy pierwszą nagrodę w konkursach dla miast wojewódzkich, które najskuteczniej pozyskują wsparcie funduszy europejskich. W zasadzie możemy powiedzieć że gdziekolwiek się w Olsztynie nie obrócimy – niemal wszystko, co wykonaliśmy w ostatnich dziesięciu latach było współfinansowane przez Unię Europejską. To łącznie dużo ponad 100 projektów zarówno tych twardych, których efekty widzimy w przestrzeni miejskiej (rewitalizacja budynków, parków miejskich, budowa plaży miejskiej, basenu, OPNT, czy remonty i budowy dróg), ale także  tych miękkich, dzięki którym nasi mieszkańcy mogli podnosić kwalifikacje i doskonalić swoje umiejętności. Łącznie otrzymaliśmy blisko 2 miliardy złotych unijnego wsparcia, co pozwoliło nam na inwestycje o łącznej wartości o wartości prawie 3,5 miliarda złotych. Korzystaliśmy z każdej możliwości i ze wszystkich programów, czy były to środki regionalne, czy też na przykład z programu Polska Wschodnia. Sięgamy również po fundusze w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Nie ukrywam, że wkład sporo nas kosztuje, ale wiemy, że rozwój wymaga poświęceń. I chcemy czerpać pełnymi garściami teraz, by w przyszłości móc spojrzeć wstecz i powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy daną nam szansę.

Warto przypomnieć, że bez tych funduszy nie dojedziemy choćby do Warszawy szeroką S7, nie dojedziemy też szeroką drogą na Mazury...

Na naszą prośbę rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyn Marta Bartoszewicz przysłała zestawienie najważniejszych inwestycji zrealizowanych w mieście dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej:

Od akcesu Polski do UE zrealizowaliśmy ponad 100 inwestycji oraz tzw. projektów miękkich, podnoszących kompetencje naszych mieszkańców. Wartość to ponad 3,5 mld zł (z czego ok. 2 mld zł to środki unijne)

 • Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego - wartość całkowita blisko 70 mln zł
 • Gospodarka wodno - ściekowa w Olsztynie - wartość całkowita blisko 385 mln zł
 • Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera- wartość całkowita blisko 74 mln zł
 • Budowa ulicy Płoskiego - wartość całkowita ponad 23 mln zł
 • Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie (budowa plaży miejskiej, budowa Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego, budowa przystani kajakarskiej, budowa obiektu na ul. Olimpijskiej, przygotowanie stref przedsiębiorczości) - wartość całkowita ponad 120 milionów złotych
 • Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - budowa torowiska, zakup tramwajów, budowa ul. Obiegowej, przebudowa ulic i wszystkich sieci podziemnych (wodnych, kanalizacyjnych, deszczowych ciepłowniczych), ścieżki rowerowe, chodniki, system ITS - Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (wewnątrz autobusów i na przystankach), buspasy - wartość całkowita 662 mln zł 
 • System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - wartość całkowita ponad 230 mln zł ( współfinansowanie z innych gmin)
 • Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego - wartość całkowita ponad 106 mln zł (inwestycja zrealizowana we współpracy i przy współfinansowaniu gmin ościennych).
 • Budowa dowiązań do południowej obwodnicy Olsztyna (ul. Towarowa, przedłużenie ulic Pstrowskiego i Płoskiego) - wartość całkowita 200 mln zł
 • Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (budowa ulic Partyzantów i Pieniężnego, oraz węzeł przesiadkowy)  - wartość całkowita 105 mln zł.
 • Budowa i rozbudowa systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Olsztyna - wartość całkowita blisko 77 mln zł.
 • Budowa i odrestaurowanie parków w Olsztynie (Park Centralny, Park Podzamcze, Park Jakubowo, planty miejskie) - całkowita wartość
 • Budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja parków: Podzamcze (wraz z budową amfiteatru) i Jakubowego - wartość całkowita 30,5 mln zł
 • Budowa kładki nad jeziorem Długim oraz ścieżek dookoła akwenu i w jego pobliżu - wartość całkowita ok. 10 mln zł.
 • Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego (Zespoły Szkół: Gastronomicznych, Budowlanych, Samochodowych, Mechaniczno - Energetycznych) - wartość całkowita to łącznie około 102 mln zł.
Także Lidia Skrzypek, kierownik Biura Monitoringu w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, poinformowała o ważnych inwestycjach w regionie, sfinansowanych dzięki funduszom unijnym, przewidzianych do realizacji w latach 2014 - 20 wraz z poziomem dofinansowania:

„Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie” - Beneficjent: Gmina Olsztyn. Kwota dofinansowania: 131 548 275,00 zł. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji służących budowaniu lokalnej tożsamości dzięki poprawie dostępu do edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz zwiększeniu możliwości realizacji projektów kierowanych do środowisk osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem poprzez przywrócenie i wzmocnienie funkcji społecznych Hali Widowiskowo-Sportowej Urania.

"Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I ” - kwota dofinansowania: 42 074 998,95 zł „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II” - kwota dofinansowania: 5 038 819,55 zł.  Beneficjent: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie.
Etap I i II jest elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA, którego przedmiotem jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Cały projekt obejmuje swoim zakresem wybudowanie trasy rowerowej i utworzenie szlaku turystycznego, jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych. Zakłada również budowę wydzielonych ścieżek rowerowych, modernizację obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) i skrzyżowań oraz budowę kładki rowerowej.

„Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” - Beneficjent: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Kwota dofinansowania UE: 94 406 707,37 zł. Celem projektu jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej baz naukowo-badawczej i badawczo-wdrożeniowej poprzez wzmocnienie potencjału Instytutu PAN w Olsztynie.

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I...” - Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. Kwota dofinansowania UE: 252 936 666,51 zł.
Projekt podzielony jest na trzy zadania. Ma na celu zwiększenie walorów turystycznych regionu dzięki poprawie infrastruktury szlaków wodnych oraz podkreślenie walorów i dziedzictwa naturalnego regionu. Jego celem jest również poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa i warunków żeglugi turystycznej, sportowej i pasażerskiej, wzrost drożności i przepustowości szlaków wodnych, rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego, a w rezultacie zwiększenie konkurencyjności gospodarczej i atrakcyjności Mazur.

Więcej projektów można znaleźć na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl.

Komentarze (6)

Dodaj swój komentarz

 • Toby z Izraela 2020-11-29 09:45:26 5.173.*.*
  Unia placi, Unia wymaga. W czym problem, trzeba byc po prostu praworzadnym wobec traktatow Unii Europejskiej, a nie ustaw uchwalanych przez PiS.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 2 0
 • Janusz Pisiewicz 2020-11-27 10:33:25 95.160.*.*
  Oooo ludzie małej wiary... :( Toć będziemy Polską od morza do morza. Na razie jednak nie wiadomo, do którego morza i gdzież stolica mocarstwa...
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 1
 • Pandemia 2020-11-27 09:56:17 5.184.*.*
  Po raz drugi o tym samym , najpierw Grzymowicz teraz radni. Smutek....w tym Olsztynie , jeszcze ta pogoda .... Jutro o 15.00 generalny strajk kobiet, Ruszmy z posad bryłę zaściankowej Polski z zatęchłym KK na czele i przez rozkopaną mierzeję wiślaną do morza !!!!! WON!!! Bezpowrotnie!!!!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 4