Budowa drogi S16 kością niezgody. GDDKiA wydaje własne stanowisko w sprawie

Budowa drogi S16 kością niezgody. GDDKiA wydaje własne stanowisko w sprawie
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. GDDKiA

Budowa drogi S16 od samego początku wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców regionu. Na początku kwietnia odbyły się konsultacje w tej sprawie. Przeciwnicy drogi uważają, że inwestycja przyczyni się degradacji środowiska, zwolennicy twierdzą, że droga może wpłynąć na poprawę komunikacji w naszym województwie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie wydała oficjalne stanowisko w sprawie budowy drogi S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. Wielu mieszkańców regionu sprzeciwia się inwestycji, uważając, że negatywnie wpłynie na środowisko, inni z kolei postulują, że droga ta pozwoliłby usprawnić rosnący ruch, zwłaszcza turystyczny.

GDDKiA w Olsztynie wydało własne stanowisko w tej sprawie. Jego treść w całości prezentujemy poniżej.

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele dyskusji nad przyszłością drogi ekspresowej S16 w woj. warmińsko-mazurskim, w szczególności na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk. Dyskusje te stały się także punktem wyjścia do rozważań o przyszłości komunikacyjnej regionu i jego wizji gospodarczej. Dołączamy do tej debaty, przedstawiając nasze stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 na terenie Mazur.

S16 - droga dla regionu

Nie ma sprzeczności pomiędzy interesem mieszkańców regionu, a planowaną inwestycją. Budowa drogi ma służyć mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego oraz turystom. Od lat o jej budowę zabiegają lokalne samorządy i lokalni politycy, ponieważ Warmia i Mazury są najbardziej wykluczonym komunikacyjnie regionem Polski. Rozbudowa „szesnastki” jest wpisana w strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Od kilkunastu lat działa Stowarzyszenie „Szesnastka“, skupiające lobbujących na rzecz budowy drogi ekspresowej S16.

Ruch drogowy na terenie Mazur jest obecnie rozproszony pomiędzy drogi krajowe nr 16, 59 i 58 oraz drogi wojewódzkie nr 610, 656 i 655. Drogi te posiadają niskie parametry techniczne, od lat nie były modernizowane. Są kręte, przebiegają przez tereny zurbanizowane, bardzo blisko zabudowy mieszkaniowej. Celem budowy przyszłej drogi S16 jest zebranie ruchu z tych dróg i skanalizowanie go w jednym, nowoczesnym korytarzu transportowym, który połączy kluczowe ośrodki regionu oraz zepnie w spójną sieć istniejące drogi, usprawniając lokalne połączenia.

Przy braku S16 rosnący ruch, zwłaszcza turystyczny w okresie letnim, może doprowadzić w najbliższym czasie do wyczerpania przepustowości istniejących dróg. Wzrost ruchu jest nieunikniony, problem komunikacyjny regionu będzie narastał, w rezultacie cel gospodarczy regionu czyli przyciągnięcie jak największej liczby turystów, może zostać zaprzepaszczony z powodu braku dostępności komunikacyjnej. 

Mając świadomość powyższych problemów przystąpiliśmy do prac przygotowawczych dla rozbudowy  „szesnastki”. Realizujemy to zadanie od 2007 roku. W 2008 roku przeanalizowaliśmy 16 wariantów. Silny nacisk społeczny, aby przeanalizować dodatkowe, zaproponowane w toku konsultacji warianty przebiegu trasy, spowodował, że w 2009 roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zakresu analiz o warianty zgłaszane przez lokalną społeczność i samorządy podczas spotkań informacyjnych, w tym m.in. wariant przebiegający w okolicach Rynu. W rezultacie analizie poddano 41 wariantów na trasie od Sorkwit do Ełku i zbadano obszar o długości ok. 80 km i szerokości ok. 20 km.

Obecnie jesteśmy na takim etap prac, na którym dzięki wykonanym analizom i pozyskanej wiedzy mogliśmy zawęzić rozpatrywane warianty z ponad czterdziestu do trzech. Jeden z nich zarekomendujemy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Obwodnica Mazur

Na spotkaniach informacyjnych często pojawiała się propozycja budowy „obwodnicy Mazur” dla „TIR-ów z Budziska jadących na zachód, w kierunku A1”, która mogłaby przebiegać pod Węgorzewem albo Kolnem. Na wstępie należy wyjaśnić, że nie ma czegoś takiego, jak „droga dla TIR-ów”. Każda droga krajowa z założenia ma służyć wszystkim kategoriom pojazdów. Jeśli występują na niej ograniczenia tonażu, to tylko z powodu niedostosowania jej parametrów do wymaganych obciążeń. Rolą zarządcy drogi jest podjąć działania zmierzające do doprowadzenia jej stanu do wymaganych parametrów.

Zgodnie z rzeczywistymi pomiarami ruchu wykonanymi w 2015 r. w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu przez przejście graniczne w Budzisku przejeżdżało 8,5 tys. pojazdów na dobę, z czego około 5 tys. stanowiły pojazdy ciężarowe. Ponadto tylko część z tych 5 tys. pojazdów to ruch w kierunku zachodnim, czyli w korytarzu planowanej S16. Podstawowym kierunkiem dla nich jest i będzie Warszawa (ruch związany z wymianą handlową Polski z krajami nadbałtyckimi) oraz ruch w kierunku południowym, czyli S19 (Via Carpatia). Dla tak małej liczby pojazdów inwestycja polegająca na budowie tzw. „obwodnicy Mazur”, mimo nawet szacowanych corocznie wzrostów ruchu przez kilkadziesiąt najbliższych lat, nie będzie uzasadniona.

S16 do Mrągowa, a dalej rozproszenie ruchu

Skoro „tzw. obwodnica Mazur” jest ekonomicznie nieuzasadniona, to może wybudować S16 tylko do Mrągowa, a dalej rozproszyć ruch na sieć dróg przebiegających przez Mazury, czyli właściwie zachować stan obecny, poprawiając nieco parametry istniejących dróg? Stworzymy w ten sposób lejek z olbrzymimi korkami, a próby zwiększania przepustowości istniejących dróg przyniosą większe szkody dla środowiska.

Docelowo S16 stanowi element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii zachód - wschód, na który składają się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko. W przypadku wstrzymania realizacji inwestycji, ruch drogowy na całej sieci dróg przebiegających przez Mazury (w szczególności na drogach krajowych nr 16, 58 i 59) nie przestanie rosnąć. Wraz z budową kolejnych odcinków S5, S16 i S61 natężenie ruchu na kierunku wschód - zachód będzie szybko rosło, co doprowadzi w najbliższym czasie do wyczerpania przepustowości istniejącej sieci drogowej. Najgorsza sytuacja będzie w miastach takich jak Ryn, Mikołajki, Orzysz, Pisz, Giżycko, zwłaszcza w okresie letnim, gdy dochodzi do kumulacji ruchu turystycznego.

Obecnie przez Mazury podróżujemy drogami, które także przebiegają przez cenne przyrodniczo tereny. Główny trakt dla ruchu ciężarowego na kierunku wschód – zachód, z powodu ograniczonej skrajni wiaduktów nad DK16, przebiega przez miejscowości Mrągowo - Ukta – Pisz, czyli przez środek Puszczy Piskiej, jednego z największych i najcenniejszych obszarów Natura 2000 oraz przez Mazurski Park Krajobrazowy. Podniesienie parametrów tych dróg (tj. wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie jezdni, korekta łuków, budowa obwodnic miejscowości, przebudowa nienormatywnych obiektów mostowych) będzie także wiązało się ze znaczną ingerencją w środowisko naturalne, równie cenne w sąsiedztwie dróg istniejących, jak i w korytarzu planowanej S16. Jednocześnie zachowany zostanie przekrój jednojezdniowy. Efektem takich działań będzie wzrost natężenia ruchu na wszystkich drogach obszaru Mazur (wszak lepsze drogi przyciągną więcej aut) bez znaczącej poprawy ich przepustowości. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że „TIR-y rozjeżdżają Mazury”. Budowa S16 pozwoli natomiast na skanalizowanie największego ruchu na jednej drodze o wysokich parametrach, zachowanie lokalnego charakteru pozostałych dróg oraz mniejszą ingerencję w pozostały obszar Mazur.

Gdyby udało się w 2025 r. wybudować S16 między Mrągowem a Ełkiem, natężenie ruchu na tym odcinku wynosiłoby 9-12 tys. pojazdów na dobę. Natomiast w 2055 r. prognozowany ruch wynosiłby 18-24 tys. poj. na dobę, z czego około 25-30% stanowiłby ruch ciężki (pojazdy ciężarowe, ciężarowe z naczepami i autobusy). Zaniechanie budowy S16 sprawi, że znaczna część tego ruchu „rozleje” się po istniejącej sieci mazurskich dróg.

Nie taki most straszny…

Rozwiejmy mity, przedstawiając fakty. Podczas prezentacji argumentów przeciwko S16 wykorzystywane były informacje, że w ramach budowy planowana jest m.in. potężna estakada przecinająca jezioro Tałty (największa w Polsce i czwarta w Europie - z pylonami wysokości prawie 150 metrów). W 2012 r. analizowaliśmy zastosowanie różnych wariantów konstrukcji mostów zaproponowanych przez projektantów, w tym obiektów podwieszanych o wysokościach pylonów ok. 80 m i 130 m. Te obiekty nie zyskały akceptacji GDDKiA. Pod względem ekonomicznym (koszt około trzykrotnie mniejszy), technicznym i środowiskowym (mniejsza ingerencja w krajobraz) jako preferowany został wskazany obiekt trzyprzęsłowy skrzynkowy, żelbetowy o rozpiętości przęseł 150-180-150 m (Rys.1).

Informowanie, że nad Tałtami powstanie olbrzymi most podwieszany (niektórzy porównują jego wielkość nawet do Pałacu Kultury) jest, delikatnie mówiąc, wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. To właśnie ta propozycja projektantów została przez nas w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (II etap) w 2012 r. odrzucona, tymczasem przedstawia się ją jako obowiązującą. Na obecnym etapie nie zostały jeszcze przedstawione przez projektantów konstrukcje obiektów mostowych.

Podsumowanie

Naszym zadaniem jest zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zachowaniem wymaganych prawem standardów w zakresie oddziaływania na środowisko. Problemy komunikacyjne prędzej czy później będą musiały zostać rozwiązane. Jako zarządca dróg krajowych patrzymy zarówno na problemy kierowców, jak i mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie dróg. Te wydawałoby się sprzeczne interesy musimy godzić. Według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia budowa nowej drogi, posiadającej nowoczesne zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko jest racjonalnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych regionu. Przeniesienie ruchu z sieci dróg o niskich parametrach na nowoczesną drogę, posiadającą system przejść dla zwierząt, system odwodnienia z urządzeniami oczyszczającymi wodę opadową spływającą z jezdni, ekranami chroniącymi przed hałasem, wpłynie korzystniej na środowisko niż pozostawienie stanu istniejącego.

Od DK16 do S16

2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. - DK16 została zaliczona do sieci TEN-T- sieć kompleksowa,

2014 - zatwierdzenie Programu Inwestycji dla etapu przygotowawczego DK16 Olsztyn – Augustów (22 listopada 2014 r.),

2015 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 13 listopada 2015r. - DK16 na odcinku S51 Olsztyn - S61 Ełk została wpisana na listę sieci dróg ekspresowych,

2017 - zgodnie z uchwałą nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014- 2023 (z perspektywą do 2025r.)” inwestycja polegająca na budowie drogi ekspresowej S16 Olsztyn - Ełk została wpisana na listę zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane w przypadku oszczędności w Programie.

Galeria

Komentarze (17)

Dodaj swój komentarz

 • Barbarossa 2019-05-29 21:05:55 95.160.*.*
  Pracując w dużej firmie często orgaznizujemy spotkania. Zjeżdżają się z całej Polski. Chciał nie chciał wybór pada na Gdańsk ze względu na polaczenia komunikacyjne. Jeśli nie będzie dróg nie będzie inwestycji a nawet tak drobne spotkania ominą Warmię i Mazury.
  Odpowiedz Oceń: 5 0 Zgłoś treść
 • Piotrek 111 2019-05-28 20:44:23 188.146.*.*
  Jedno jest pewne jak w Olsztynie zapada jakąkolwiek decyzja z góry można powiedzieć że jest bzdurna.Niestety kolesie w urzędach naszego olsztyńskiego króla są tepakami
  Odpowiedz Oceń: 6 7 Zgłoś treść
 • Nick 49 2019-05-28 19:35:45 89.228.*.*
  Pracuję jeżdżąc po naszym województwie, ok.50 tys km rocznie. Tragedia! Niebezpiecznie, duży ruch na wąskich drogach, zakręty, byle traktor tamuje ruch na wiele kilometrów. W tej chwili samochody ciężarowe rozjeżdżają inne drogi i małe miejscowości (dosłownie). Najgorzej piękne okolice Puszczy Piskiej, Krutyni. 16tka pomiędzy Mrągowem i Ełkiem to droga widmo, bez tranzytu, duże samochody nie mieszczą się na wąskiej trasie i nie są w stanie przejechać pod wiaduktem. Czasami utknie tam niemiecki autobus albo zagubiony litewski TIR...Nowa 16tka jest bardzo potrzebna, to krwiobieg dla naszego regionu, rozwoju. Trasy i czasy pomiędzy naszymi większymi miastami:Olsztyn - Ełk, 150km, ok 2,5godz, Ełk - Elbląg, 250km, 3,5godz, Gołdap - Nowe Miasto Lubawskie, 250km, 4godz, w sezonie nawet 6 godz! I to wszystko w obrębie naszego województwa. Dla przykładu drogi na zachód: Olsztyn - Wrocław, 520km, 5,5godz, Warszawa - Berlin, 600km, 5,5 godz! Gdzie my żyjemy, pracujemy? Nasz region to Polska "D" (wiadomo dlaczego...)
  Odpowiedz Oceń: 26 1 Zgłoś treść
 • Mania.o 2019-05-28 17:13:41 83.9.*.*
  Ściema na całej budowie!z dobrych checi bruk do nieba wybudowali,tak samo i że 16.lza , kłamią a drogi nie ma.
  Odpowiedz Oceń: 6 3 Zgłoś treść
 • Gigu 2019-05-28 16:08:34 188.147.*.*
  Protestują daczowicze , ekoterroryści i pensjonaciki które chcą mieć niewolników za 1,5 tyś zł! Boją się, że region odbije się od dna! Pogonimy PO i PSL w wyborach za to, zapamiętamy Wam to!!!
  Odpowiedz Oceń: 32 11 Zgłoś treść
 • jojo69 2019-05-28 15:49:43 83.5.*.*
  Dla protestujących przeciw budowie polecam rozmowę z mieszkańcami Dywit na temat obwodnicy Olsztyna
  Odpowiedz Oceń: 38 6 Zgłoś treść
 • Xnx 2019-05-28 15:45:38 94.254.*.*
  Za chwilę nikt tu nie będzie chciał przyjeżdżać i taki będzie efekt wiecznych sporów a nasze mazurskie ścieżki zostaną zajechane przez litewskie tiry. To taka ekologia 30 to owe auta w centrum Pisza czy Mikołajek?
  Odpowiedz Oceń: 23 6 Zgłoś treść
 • RM 2019-05-28 15:41:43 37.47.*.*
  Ratujmy Mazury
  Odpowiedz Oceń: 9 25 Zgłoś treść
 • rrr 2019-05-28 15:40:22 37.47.*.*
  Tiry na tory.nie dla tranzytu przez mazury
  Odpowiedz Oceń: 10 25 Zgłoś treść
 • Pilecki 2019-05-28 15:37:24 37.47.*.*
  Nie dla budowy autostrady dla ruskich tirów kosztem Mazur
  Odpowiedz Oceń: 6 35 Zgłoś treść