Michał Wypij interweniuje ws. likwidacji Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. ''Dzieci mają prawo oczekiwać od samorządu wsparcia''

Michał Wypij interweniuje ws. likwidacji Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. ''Dzieci mają prawo oczekiwać od samorządu wsparcia''
Michał Wypij
Fot. Łukasz Kozłowski / Olsztyn.com.pl

Wracamy do sprawy likwidacji Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Tym razem tematem zainteresował się poseł z ramienia Porozumienia, Michał Wypij. Polityk zapytał prezydenta Piotra Grzymowicza, m.in. o to, czy przeprowadzono konsultacje z pracownikami na ten temat.

O likwidacji Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie pisaliśmy już wielokrotnie. 27 stycznia na sesji rady miasta większość radnych zagłosowała za uchwałą umożliwiającą w przyszłości likwidację placówki. Powodem mają być oszczędności. Wtedy dyrekcja ośrodka wydała list otwarty, w którym wyjaśniono, że „organ prowadzący nie prowadził żadnego dialogu”. Cały list można przeczytać tutaj: „Miasto szuka oszczędności. Radni za likwidacją Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie”.

Z kolei Jolanta Lubkiewicz, dyrektor ośrodka, postanowiła przeciwdziałać likwidacji placówki. Mogła liczyć na wsparcie uczniów, pracowników, rodziców i absolwentów placówki. 2 lutego zwróciła się z prośbą do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie. 8 lutego Leszek Kirzenkowski, prezes zarządu regionalnego TPD, przesłał Krzysztofowi Markowi Nowackiemu, warmińsko-mazurskiemu kuratorowi oświaty, stanowisko TPD w tej sprawie. Wskazano w nim, że rada miasta wzięła pod uwagę błędne przesłanki ws. likwidacji placówki. Pełne stanowisko TPD można przeczytać w artykule: „Nie chcą likwidacji Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Wystosowali pismo do kuratora”.

Sprawą zainteresował się poseł Michał Wypij, który w piśmie skierowanym do prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza wskazał, że dzieci niesłyszące „nie są ograniczone intelektualnie i mają prawo oczekiwać od samorządu wsparcia oraz organizacji edukacji dostosowanej do potrzeb i nie są one tożsame ani styczne z niepełnosprawnością intelektualną, o której wspomina się w uzasadnieniu do tej uchwały”. Polityk dodał, że programy nauczania dla tej grupy edukacyjnej są inne niż dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W piśmie poseł pyta, m.in. o to, czyorgan prowadzący przeprowadził konsultacje z pracownikami i społecznością placówki planowanej do likwidacji oraz jak będzie wyglądała polityka miasta w zakresie zabezpieczenia oświatowego i rozwoju edukacyjnego tej grupy mieszkańców od 1 września 2021 r.

Pełne stanowisko Michała Wypija prezentujemy poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 27 stycznia 2021 roku na sesji Rady Miejskiej w Olsztynie podjęto Uchwałę Intencyjną Rady Miasta Olsztyna w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie przy ul. Marii Grzegorzewskiej 6, w tym Przedszkola Miejskiego nr 7 Specjalnego dla Dzieci Niesłyszących, Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących, XIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących, Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących, Szkoły Policealnej nr 1 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących. W uchwale wyrażono zamiar likwidacji całej placówki z dniem 31 sierpnia 2021 roku i uchwała w tych ramach się zamyka. Nie wskazano w niej ewentualnej zmiany lokalizacji, czy połączenia z inną placówką, natomiast lakonicznie potraktowano tę sprawę w samym uzasadnieniu do uchwały, które nie jest w żaden sposób wiążące, a jedynie ogólnikowo informacyjne. Wprawdzie, jak zawarto w uchwale, na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), samorząd programuje politykę oświatową na terenie jednostki samorządowej, jednakże ta szczególna sprawa dotyczy grupy najsłabszej, dzieci, które dzięki właśnie takim placówkom mają możliwość nauki i rozwoju w warunkach dostosowanych do potrzeb oraz okoliczności, a w tym przypadku są one szczególne, albowiem dzieci z takimi niedostosowaniami nie są ograniczone intelektualnie i mają prawo oczekiwać od samorządu wsparcia oraz organizacji edukacji dostosowanej do potrzeb i nie są one tożsame ani styczne z niepełnosprawnością intelektualną, o której wspomina się w uzasadnieniu do tej uchwały. W tym miejscu warto dodać, że programy nauczania dla tej grupy edukacyjnej są inne niżeli dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego lakoniczna propozycja jakiegoś enigmatycznego przeniesienia placówki zawarta w uzasadnieniu do tej uchwały jest nielogiczna z jej treścią, która zakłada likwidację placówki.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 89 Ustawy - Prawo Oświatowe, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. W tym przypadku, moim zdaniem, zadziwiające jest podejście organu prowadzącego, który w jednym rzędzie stawia dzieci z ograniczeniem narządów słuchu i mowy na równi z dziećmi o niepełnosprawności intelektualnej. Zwłaszcza, że programy nauczania do obydwu grup są odmienne tak jak i metodyka edukacyjna - w tym rozumieniu nie ma punktów łącznych. W tym kontekście przeniesienie uczniów likwidowanej placówki do innej placówki powinno zamykać się w tym samym typie lub tym samym rodzaju prowadzonej przez ten organ placówki, o czym stanowi wprost ustawa prawo oświatowe.

Rozpatrując apel społeczności placówki intencyjnie przewidywanej do likwidacji dostrzegam poważne i nieodwracalne konsekwencje decyzji zawartej w omawianej uchwale. Placówka od pół wieku pełni swoją misję poprzez kształcenie dzieci niesłyszących oraz słabosłyszących i na trwałe, swoimi osiągnięciami, wpisała się w wysoko wyspecjalizowane struktury dydaktyczne naszego miasta i regionu. Nie można pominąć osiągnięć Wychowanków tej placówki oraz sukcesy dydaktyczne Nauczycieli i Pedagogów, dlatego uważam, że ośrodek ten jako nieliczny na mapie województwa powinien stać się lokalnym centrum edukacyjnym, wspierającym dzieci i młodzież niesłyszącą, a także miejscem kultywowania i promowania kultury Głuchych, która podobnie jak kultura Kaszubów czy Ślązaków, tworzy odrębną społeczność, posiadającą między innymi własny system komunikacji, swoiste formy wyrazu artystycznego, czy system zachowań. Obawa utraty tych walorów, wydaje się być zasadna, co po planowanej przez Prezydenta miasta Olsztyna likwidacji niechybnie nastąpi.

Obranie ścieżki likwidacji placówki, którą prezentuje uchwała przedłożona radzie przez organ prowadzący, którym jest Prezydent miasta Olsztyna, będzie skutkowało utratą szans na możliwość dalszego harmonijnego rozwoju tej grupy Uczniów w optymalnie przygotowanym dla Nich środowisku edukacyjnym. Należy nadmienić, że likwidacja Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących będzie wiązała się z utrudnieniami w dalszej edukacji dla tej grupy mieszkańców. Ograniczenie dostępu do zajęć specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem, zaprzepaści osiągnięte efekty. Uchwała intencyjna o planowanej likwidacji placówki w swoim meritum nie zabezpiecza dalszej edukacji tej grupy, a jednoznacznie wskazuje na likwidację tej formy wsparcia i edukacji na terenie miasta Olsztyna.

Dlatego w nawiązaniu do powyższego oraz na podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r., poz. 1799) oczekuję odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy organ prowadzący przeprowadził konsultacje z pracownikami i społecznością placówki planowanej do likwidacji, a tym samym czy uznał w ten sposób podmiotowości Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników niepedagogicznych placówki?

 2. Jak będzie wyglądała polityka miasta w zakresie zabezpieczenia oświatowego i rozwoju edukacyjnego tej grupy mieszkańców na dzień 1 września 2021 roku?

 3.  Jakie będą dostępne formy edukacji i wsparcia edukacyjnego prowadzonego przez miasto Olsztyn dla tej grupy mieszkańców po 2021 roku? Jakie formy edukacji planuje realizować miasto Olsztyn dla tej grupy mieszkańców w latach 2022/2023 - 2025/2026 (w jakiej formie, w jakiej organizacji systemu oświaty, w jakiej strukturze organizacyjnej, oraz w jakiej lokalizacji)?

W ramach odpowiedzi na powyższą interwencję poselską oczekuję, poza pisemnym ustosunkowaniem się do meritum sprawy, również o załączenie do niego przedmiotowych dowodów: zarządzeń oraz (lub) innych uchwał i dokumentów w tej sprawie - świadczących o wiarygodności i rzetelności odpowiedzi na niniejszą interwencję poselską.

Z wyrazami szacunku

Michał Wypij

Komentarze (17)

Dodaj swój komentarz

 • Gość 2021-02-27 19:18:54 89.69.*.*
  Panie Wypij inni już tą sprawą zajmują się od miesiąca. PIS od miesiąca trąbi. Pan albo coś wypali jak z tymi 300 milionami udając, że niby pan wie i da swoje, albo po wszystkich zabiera głos. To tak dla promocji czy z glupoty? Pan myśli, że tego pana fałszu nie widać?
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 1
 • dare 2021-02-27 09:05:46 83.23.*.*
  grzymowicz WSZYSTKO LIKWIDUJE ! OTO RZADY PO W PIGULCE !
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 3 7
 • aza 2021-02-27 08:19:51 83.5.*.*
  Ludzie, którzy dla władzy się układają, manipulują, kupczą stanowiskami, z Bogiem na ustach układają się z biskupami - przestępcami, ukrywającymi gwałty na dzieciach to ludzie źli, niebezpieczni, którzy dla władzy są gotowi na wszystko. Pan pochodzi z tych układów ! Jest okazja zaistnieć " broniąc" dzieci niesłyszących !!! Zaistnieć kosztem dzieci GWAŁCONYCH przez księży - to już temat nie wygodny ?????!!!!
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 3
 • Oburzona 2021-02-26 23:27:32 83.5.*.*
  A co dzieci noepelnosprwne intelektualnie to na śmietnik Panie Wypij.Wstyd ..
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 10 3
 • Anty PiS 2021-02-26 21:46:09 188.146.*.*
  Nienawidzę pis-u i olewam ciepłym moczem Ale na tle olsztyńskiego grzymowicza wypada bardzo dobrze. Fajnie by było gdyby polsko urządził po z Tuskiem na czele a Olsztynem PiS z wypij na czele
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 4 14
 • KONIOWATY z Ratusza 2021-02-26 19:33:36 92.220.*.*
  Odpowiedz na powyzsza "interwencje Osla" oswiadczam wszem i wobec:" Wypi.....j Osle"
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 12 2
 • Do łez 😂 2021-02-26 14:44:35 5.184.*.*
  Mister Wypij niech pan nie stroszy piórek, pana uczeń Michnik rozłożył pana na łopatki. Także tego, czas odejść w las ( póki drzewa są )
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 11 7
 • gregs 2021-02-26 13:38:03 95.160.*.*
  Dla naczelnego tramwajarza liczy się tylko chora wizja tramwajowa! a sport? dzieci? A kogo to obchodzi.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 12 9
 • sprzedać 2021-02-26 13:24:08 83.5.*.*
  KK działkę przy Wyszyńskiego za 100% wartości i będzie kasa na ośrodek dla głuchych, czym de dzieci są gorsze od kościołowych?
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 8 4
 • MP 2021-02-26 13:07:30 83.5.*.*
  Zamknąć, zlikwidować ,sprzedać a przecież to majątek Olsztyniaków.Typowe dla PO-PZPR.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 9 8