Kolejne pieniądze na ochronę zdrowia w regionie

Kolejne pieniądze na ochronę zdrowia w regionie
Urząd Marszałkowski w Olsztynie
Fot. archiwum olsztyn.com.pl

Podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego (27 stycznia) radni przyjęli zmiany w budżecie województwa na 2021 rok, dotyczące przede wszystkim przyznania dodatkowych środków placówkom służby zdrowia.

Najważniejsza zmiana dotyczy zwiększenia o 6 865 645 zł planu dochodów i o taką samą kwotę planu wydatków. Na tę kwotę składają się dotacje przeznaczone na służbę zdrowia oraz rozwój ekonomii społecznej w regionie.

O 6 691 949 zł zwiększono plan dochodów i plan wydatków na dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych. Wynika to ze zgody zarządu województwa (Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020) na przedłużenie do 31 marca 2021 r. okresu realizacji projektu „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez województwo warmińsko-mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzenianiu oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2”  oraz zgody na wykorzystanie środków niewydatkowanych w 2020 roku. Dodatkowe pieniądze otrzymają:

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2 092 795 zł,

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2 028 872 zł,

• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Stanisława Popowskiego w Olsztynie – 1 844 403 zł,

• Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 340 807 zł,

• Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie – 110 058 zł,

• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie – 275 014 zł.

– Wykorzystujemy każdą możliwość finansowego wsparcia systemu ochrony zdrowotnej w regionie, żeby maksymalnie zabezpieczyć życie mieszkańców Warmii i Mazur – podkreśla Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Również do 31 marca 2021 roku wydłużono okres realizacji projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, realizowanego ze środków RPO WiM 2014-2020.  W związku z tym zwiększono plan dochodów i wydatków o 173 696 zł. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dzięki przesunięciom w budżecie dodatkowe środki otrzyma też Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie na realizację dwóch inwestycji: „Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych” (184 500 zł) oraz „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” (272 670 zł).

–  Mam nadzieję, że nasze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa, zwłaszcza w tych okolicznościach w jakich się znaleźliśmy – powiedziała Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Radni przyjęli zmiany w budżecie województwa na 2021 rok – 29 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 16 lutego 2021 roku.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz