Prezydent Olsztyna

Piotr Grzymowicz

Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna

Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
pokój nr 124

Sekretariat:
Tel. 89 527-46-23
lub 89 527-31-11, wew. 450
Fax. 89 527-50-62
Adres e-mail: prezydentmiasta@olsztyn.eu

Blog: www.grzymowicz.pl

Przyjęcia interesantów:

Prezydent Olsztyna i Zastępcy Prezydenta Olsztyna przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 15.30 do 17.00.
Zapisy na spotkania z Prezydentem Olsztyna i Zastępcami Prezydenta Olsztyna odbywają się w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Klienta - telefon: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482.

Przedmiot działania i kompetencje Prezydenta:

Prezydent kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika. Prezydent jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 • kierowanie sprawami Miasta,
 • reprezentowanie  Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
 • realizowanie budżetu Miasta,
 • wydawanie przepisów porządkowych,
 • kierowanie pracą Urzędu,
 • nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
 • powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych  oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządu mieniem Miasta,
 • wydawanie zarządzeń,
 • ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
 • kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
 • kierowanie zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego,
 • sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
  • wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w  szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
  • powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
  • zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
  • uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
 • kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.

Prezydent w ramach swoich kompetencji może:

 • upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnić swoich Zastępców do  samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • powierzyć sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta swoim Zastępcom i Sekretarzowi.
 • powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu spraw Miasta.

Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne:

 • Biuro Rady Miasta,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 • Wydział Obsługi Funduszy Europejskich,
 • Biuro Kultury,
 • Biuro Promocji,
 • Biuro Kontroli,
 • Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego,
 • Biuro Rzecznika Prasowego,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 • Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej,
 • Wydział Prawny,
 • Zespół Doradców i Asystentów Prezydenta Olsztyna,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. realizacji Projektu "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie,
 • Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka,
 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.
 • Olsztyński Teatr Lalek,
 • Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
 • Biuro Wystaw Artystycznych,
 • Miejski Ośrodek Kultury,
 • Miejską Bibliotekę Publiczną,
 • Straż Miejską,
 • Powiatową Administrację Zespoloną w tym:
  • Komendę Miejską Policji,
  • Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
  • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
Dane pozyskane ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu 24.02.2015r. Dane udostępnione są w celu informowania publicznego o działalności Ratusza. Poszczególne fragmenty mogły zostać przetworzone przez wzgląd na czytelność serwisu.