Węzeł Pieczewo za 97 mln złotych

Dziś podpisano aneks do umowy na budowę obwodnicy Olsztyna. Dokument dotyczy budowy węzła Pieczewo, który powstać ma najpóźniej w połowie czerwca 2019 roku.  

Węzeł Pieczewo stanowi powiązanie drogi krajowej nr 53 oraz południowo-wschodniej części Olsztyna z S51 i dk16. Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla odcinka obwodnicy w ciągu S51, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo.

Zrealizowany miał zostać jednak wiadukt w ciągu obwodnicy, który jest elementem węzła. Natomiast dk 53 nie posiadałaby połączenia z obwodnicą do czasu budowy węzła Pieczewo i przebiegałaby wiaduktem nad obwodnicą.

Wraz z postępem prac nad nowym przebiegiem ulicy Pstrowskiego w Olsztynie i wyborem wykonawcy tego zadania, GDDKiA przystąpiła do procedury udzielenia zamówienia na wykonanie węzła Pieczewo. Przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie dokonania zmiany umowy z dotychczasowym wykonawcą. GDDKiA po przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej, udzieliła zamówienia wykonawcy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi S51, firmie BUDIMEX SA.

Zamówienie uzupełniające, którego dotyczył podpisywany dziś aneks, obejmuje wybudowanie elementów węzła Pieczewo w ciągu S51 (pełna koniczyna) nie objętych zamówieniem podstawowym oraz jego połączenie z istniejąca drogą krajową nr 53. W ramach zamówienia wykonawca dokona też niezbędnych zmian projektowych w stosunku do wcześniej opracowanej i zatwierdzonej decyzją ZRID dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności powiązania obwodnicy z realizowanym przez miasto projektem budowy nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego oraz z potrzeby dostosowania parametrów węzła do klasy drogi ekspresowej.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53. Powstaną też 2 obiekty mostowe w tym jeden w ciągu nowego przebiegu dk 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe na połączeniu istniejącej dk 53 z nowym przebiegiem dk 53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

 

 

Źródło: GDDKiA Olsztyn

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz