Spór pielęgniarek z dyrekcją szpitala wojewódzkiego. Władze placówki zabierają głos w sprawie

Spór pielęgniarek z dyrekcją szpitala wojewódzkiego. Władze placówki zabierają głos w sprawie
Fot. WSS Olsztyn/FB

Spór pielęgniarek i położnych z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie trwa od kilku lat. Pielęgniarki domagają się wzrostu zatrudnienia, z kolei dyrekcja placówki twierdzi, że szpital prawidłowo funkcjonuje.

Przypomnijmy, 29 maja pielęgniarki i położne rozpoczęły protest. Związkowcy zarzucają dyrekcji szpitala, że utrudnia działalność związkową i kwestionuje zasadność sporu zbiorowego. Pikietujący domagali się zatrudnienia dodatkowo 25 pielęgniarek, bo obawiają się, że nadgodziny i związane z nimi przemęczenie może doprowadzić do błędów. Argumentowano, że w ten sposób bezpieczeństwu pacjentów jest zagrożone.

Szpital odpiera te argumenty. Według dyrekcji placówka działa prawidłowo.

– Proces zatrudnienia jest stały i związany jest z codziennym życiem szpitala. Rocznie zatrudniamy około 50-60 pielęgniarek i położnych. Od wielu lat szpital zwiększa zatrudnienie. Nie jest to łatwe w sytuacji niedoboru personelu medycznego na rynku pracy. W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonują dwie uczelnie kształcące pielęgniarki: UWM i wyższa szkoła w Elblągu – wyjaśniła na konferencji prasowej z 5 czerwca Hanna Taraszkiewicz, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa i pełnomocnik dyrektora ds. jakości.

Teraz władze szpitala wojewódzkiego wystosowali informację o sytuacji pielęgniarek i położnych, w którym tłumaczą, że placówka chętnie zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Pełną treść oświadczenia prezentujemy poniżej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie jako miejsce pracy dla pielęgniarek i położnych

Zdaniem kierownictwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie jest dobrym miejscem pracy dla pielęgniarek i położnych, a akcje protestacyjne prowadzone przez MOZ OZZPiP mają zupełnie inne cele niż deklarowane. 
Powyższa teza znajduje potwierdzenie w szeregu faktów, które przedstawiamy poniżej. Oddając do Państwa rąk poniższe informacje, chcemy przekonać to tego, że kierownictwo WSS w Olsztynie robi bardzo wiele, żeby pielęgniarki i położne były zadowolone ze swojej pracy.

W szpitalu systematycznie rośnie liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych

WSS w Olsztynie to największy pracodawca dla pracowników medycznych w Olsztynie, dający stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Dysponuje 479 łóżkami szpitalnymi plus 29 stanowisk w Stacji Dializ. Zatrudnia ogółem 1260 osób, z czego 574 stanowią pielęgniarki i położne. Ta ostatnia liczba znacząco wzrosła w ostatnich latach: dla porównania w 2010 r. było ich 427, w 2015 - 507, w 2017 – 553, zaś 15 maja  2019 – 574. Tylko więc w ciągu czterech ostatnich lat zatrudnienie wzrosło o 67 osób. 
Wzrost jest pochodną zmieniającej się struktury szpitala, wzrastającego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, zmian organizacyjnych w tym zmian polityki kadrowej. Zmiana zasad kształcenia w zawodach pielęgniarki i zaprzestanie kształcenia położnych w Olsztynie, wdrożona na początku lat dwutysięcznych, spowodowała znaczny niedobór pielęgniarek i położnych. Szpital w celu zapewnienia bezpiecznej liczby pracowników podejmował decyzję o zatrudnieniu pracowników na różne inne formy zatrudnienia niezależnie od umowy o pracę w granicach obowiązującego prawa. Przeważającą formą zatrudnienia są umowy o pracę, których jest 530.

Szpital spełnia normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych narzucone przez MZ

Szpital spełnia wymagania norm zatrudnienia obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., które wyznaczyło rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. Normy są obliczane wg wskaźników: 0,6 x liczba łóżek w oddziale zachowawczym oraz 0,7 x liczba łóżek w oddziale zabiegowym. Także na oddziałach położniczo- ginekologicznym, neonatologicznym i bloku operacyjnego normy są przestrzegane. Tym samym ani bezpieczeństwo pacjentów, ani personelu pielęgniarskiego nie jest i nigdy nie było zagrożone. 
Podstawę zatrudnienia stanowią umowy o pracę, czyli tzw. kodeksowe.
W przypadku braku możliwości zabezpieczenia niezbędnych godzin pracy, pojawiających się nieobecności z powodu choroby, dodatkowych urlopów w tym szkoleniowych, obsada stanowiska pracy uzupełniana jest przez pielęgniarki, położne współpracujące ze szpitalem w ramach umów – zlecenie.
W przypadku nagłych, zabezpieczenie stanowisk zapewniane jest także przez pracę pielęgniarek szpitala realizowane w ramach godzin nadliczbowych.
Dzięki tym rozwiązaniom obsada stanowisk pracy w oddziale nie ulega zmniejszeniu w przypadku różnego rodzaju nieobecności. 
Ponadto obsada pielęgniarek/położnych w oddziałach jest zwiększana w przypadku wzrostu zapotrzebowania pacjentów na opiekę bezpośrednią na podstawie bieżącej oceny zapotrzebowania, dokonywanej przez kadrę kierowniczą oddziałów.
Szpital nadal dostrzega potrzebę dalszego wzrostu zatrudnienia, który jest trudny do realizacji, ponieważ uzależniony jest wprost od braku pielęgniarek i położnych na rynku pracy.

Pielęgniarki i położne cenią WSS jako miejsce pracy

Świadczy o tym najlepiej fakt, że średni staż pracy większości pielęgniarek i położnych w szpitalu to 19 lat. Średnia wieku pielęgniarek i położnych to 42 lata.

WSS dba rozwój zawodowy pielęgniarek i położnych
 
Zarówno Szpital, jak i nasi pacjencie są wymagający. Realizowane świadczenia wymagają wiedzy i doświadczenia.
Szpital chętnie zatrudnia pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz motywuje do podnoszenia kwalifikacji zarówno w kształceniu ustawicznym jak i podyplomowym. Przyjęty system podnoszenia kwalifikacji zapewnia szkolenia doskonalące wewnątrzszpitalne na poziomie poszczególnych oddziałów oraz ogólnoszpitalne. Są to szkolenia bezpłatne dla pracowników, mimo, że niejednokrotnie kosztowne dla pracodawcy.
W każdym roku przygotowywany jest plan szkoleń wewnętrznych i szkoleń zewnętrznych.
Konstrukcja planu poprzedzona jest gromadzeniem potrzeb szkoleniowych, które może zgłosić zarówno pracownik jak i kierownik każdej komórki organizacyjnej. Jest to bardzo ważne, gdyż każdy pracownik może wyrazić swoje potrzeby, a dyrektor może zabezpieczyć pieniądze w budżecie szpitala.
Szkolenia podyplomowe zewnętrzne takie jak: kursy specjalizacyjne, kursu kwalifikacyjne czy specjalistyczne są kursami realizowanymi przez uprawnione podmioty zewnętrzne.
Są to kursy długotrwające i kosztowne, np. kurs specjalizacyjny obejmuje około 800 godzin kształcenia i trawa 2 lata. Koszt uczestnictwa w kursie ok. 5-6 tysięcy.
Niektóre kursy szpital postrzega, jako szczególnie pożądane lub niezbędne do realizacji zadań lub czynności i dlatego partycypuje w ich kosztach.
 Partycypacja polega na:
pokryciu całego kosztu szkolenia i udzieleniu urlopu szkoleniowego np. kursy dotyczące leczenia krwią 
pokryciu częściowego kosztu szkolenia i zapewnieniu refundacji z innej instytucji jak Krajowy Fundusz Szkoleniowy czy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych np. koszt szkoleń z zakresu leczenia bólu, anestezjologii, dializoterapii
pokryciu częściowego kosztu kształcenia np. kurs kwalifikacyjny lub specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego lub operacyjnego, udzielenie urlopu szkoleniowego na cały okres szkolenia lub część okresu szkolenia.

Szpital zatrudnia 161 magistrów pielęgniarstwa i położnictwa, 157 osób posiadających kursy kwalifikacyjne oraz 226 posiadających specjalizacje z różnych dziedzin pielęgniarstwa.
Liczba specjalistek w latach 2010-2018 wzrosła o 147 osób.

WSS jest bazą dydaktyczną w kształceniu przed i podyplomowym dla różnych zawodów medycznych

Współpracujemy z wieloma instytucjami. W kształceniu przed dyplomowym współpracujemy przede wszystkim z Uniwersytetem Warmińsko –Mazurskim. 
Studenci w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zdobywają wiedzę i umiejętności pod kierunkiem i nadzorem pielęgniarek i położnych pracujących w oddziałach, posiadających odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Pielęgniarki i położne uczestniczą w przygotowaniu zawodowym następnych pokoleń, jako organizatorzy kształcenia, opiekunowie i wykładowcy UWM. 
Szpital współpracuje również z wieloma instytucjami prowadzącymi kursy w ramach kształcenia podyplomowego.  Pracownicy spełniają bardzo ważną rolę kierowników kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych, wykładowców i opiekunów staży.  

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych systematycznie wzrasta

Poziom kwalifikacji jest nierozerwalnie związany z wynagrodzeniem zmieniającym się zależnie od poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
W roku 2010 średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 3874 zł, w 2015 - 4504 zł, w 2017 – 5226 zł, a w 2018 r. – 5726 zł. Wzrost w wymienionym okresie wyniósł więc 1852 zł. 

WSS premiuje kwalifikacje pielęgniarek i położnych oraz ich staż pracy

Wynagrodzenie jest uzależnione od:
1. kwalifikacji 
2. stażu pracy
3. dodatku stażowego zależnego od ilości przepracowanych lat, rosnąco – od 5% - do 20 %
Prawa do tego dodatku pracownik nabywa po przepracowaniu 5 lat na umowę o pracę, staż liczony jest łącznie niezależnie od dotychczasowych miejsc zatrudnienia.  
Dwukrotnie premiujemy doświadczenie, wynagrodzenie wg tabeli plus dodatek stażowy tzw. kodeksowy.
4. liczby godzin przepracowanych w porze nocnej – za które wypłacany jest dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 65% stawki godzinowej; naliczany od wynagrodzenia zasadniczego brutto
5. liczby godzin przepracowanych w godzinach świątecznych – za które wypłacany jest dodatek za pracę w godzinach świątecznych w wysokości 45% stawki godzinowej; naliczany od wynagrodzenia zasadniczego brutto.
W Szpitalu Wojewódzkim za godziny świąteczne uznaje się godziny pracy w sobotę, niedzielę oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.
6. w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych od liczby zrealizowanych godzin nadliczbowych pracy, płatnych w zależności od rodzaju przepracowanych godzin zwykłych, nocnych lub świątecznych w wysokości:
a) dodatkowe 50 % do stawki godzinowej za pracę w godzinach zwykłych 
b) dodatkowe 100 % do stawki godzinowej za pracę w godzinach nocnych lub świątecznych.

Premiowane jest doświadczenie i zaangażowanie pracowników. 
Nagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat: 
           75 % miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy
         100 % miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy
         150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy
         200 % miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy
         300 % miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.
      
Szpital uwzględnia całkowity staż pracy niezależnie od miejsca zatrudnienia.  

Premiowany jest wysiłek pracowników.  
Premie i nagrody dla pielęgniarek położnych w ostatnich latach: 
2015 r. maj – 150 zł dla pielęgniarki położnej 
2015 r. grudzień – 500 zł dla pielęgniarki, położnej
2016 r. grudzień – 650 zł dla pielęgniarki, położnej
2018 r. sierpień – 600 zł dla pielęgniarki, położnej.
2019 r. styczeń – 500 zł dla pielęgniarki, położnej
2019 r. kwiecień – 250 zł dla pielęgniarki i położnej
 
Ponadto w szpitalu tworzony/gromadzony jest fundusz pracowniczy, w wyniku podziału, którego pracownicy otrzymują, zależnie od dochodu miesięcznego brutto na członka rodziny: a) dofinansowanie do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą; 
b) dofinansowanie do zimowisk, kolonii i obozów dla dzieci.

Wnioski

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że warunki pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie są powszechnie uznawane za dobre, a w porównaniu z innymi jednostkami ochrony zdrowia nawet jako bardzo dobre, stąd postulaty zgłaszane przez Zarząd Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych są oderwane od rzeczywistej sytuacji. Dlatego kontynuowanie i eskalowanie nieuzasadnionego protestu przez członków Zarządu Związku utrudnia i dezorganizuje pracę wielu działów szpitala, budzi niepokój u naszych pacjentów oraz szkodzi dobremu wizerunkowi szpitala.
Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego bardzo zależy na zakończeniu tej sytuacji. Z tego względu zwróciła się do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o rozpatrzenie wieloletniego sporu z Zarządem OZZPiP i zdiagnozowanie źródła konfliktu. Jednocześnie powiadomiliśmy o tym fakcie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto, szpital cotygodniowo składa obligatoryjną informację do Urzędu Wojewódzkiego o aktualnej sytuacji w tym zakresie.

Przemysław Prais
Rzecznik prasowy 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz