Olsztyńscy sędziowie żądają przywrócenia niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Podjęto ważne uchwały

Olsztyńscy sędziowie żądają przywrócenia niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Podjęto ważne uchwały
Wczoraj odbył się wiec poparcia represjonowanym sędziom
Fot. Łukasz Kozłowski / Olsztyn.com.pl

Dziś w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego. Podjęto na nim trzy ważne ustawy, w których sędziowie żądają m.in. przywrócenia niezależnego od wpływu polityków Trybunału Konstytucyjnego czy przywrócenia do pełnienia obowiązków Pawła Juszczyszyna.

Na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Okręgu Olsztyńskiego obecnych było 83 sędziów spośród 115 uprawnionych do tego. Byli to sędziowie z sądu okręgowego i delegaci ze wszystkich sądów rejonowych na Warmii i Mazurach.

Zgromadzenie podjęło trzy ważne uchwały, w których domagają się m.in. natychmiastowego przywrócenia do pełnienia obowiązków sędziego Pawła Juszczyszyna, wprowadzenia zgodnej z Konstytucją sędziowskiej reprezentacji w KRS czy natychmiastowego odwołania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika.

Pełną treść uchwał przedstawiamy poniżej.

Uchwała nr 1

My sędziowie okręgu olsztyńskiego żądamy:

- przywrócenia niezależnego od wpływu polityków Trybunału Konstytucyjnego,

- wprowadzenia zgodnej z Konstytucją sędziowskiej reprezentacji w KRS,

- uchylenia skrajnie upolitycznionego systemu dyscyplinowania sędziów,

- wprowadzenia demokratycznego systemu wyboru władz sądów bez udziału czynnika politycznego,

- natychmiastowego odwołania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika,

- natychmiastowego odwołania prezesa SR w Olsztynie Macieja Nawackiego, który odsuwając Sędziego Pawła Juszczyszyna od czynności sędziowskich, sprzeniewierzył się rocie ślubowania sędziowskiego,

- natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych Sędziego Pawła Juszczyszyna.

(za podjęciem Uchwały nr 1 głosowało 77 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 3 osoby, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)


Uchwała nr 2

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego, mając na uwadze prawo każdego obywatela do rozpoznania jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd, z uwagi na treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku, w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu olsztyńskiego do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy spraw o sygnaturach III PO 7/18, III PO 8/18 oraz III PO 9/18.

Każdy, kogo sprawa jest rozstrzygana na drodze sądowej, musi mieć pewność, że wyrok w jego sprawie został wydany przez sędziego powołanego na stanowisko w prawidłowej procedurze, spełniającej wymagania nie tylko przepisów krajowych, ale także prawa Unii Europejskiej i międzynarodowych konwencji, w tym w szczególności dotyczących ochrony praw człowieka.

Żaden obywatel nie powinien mieć obaw co do tego, że uzyskany przez niego prawomocny wyrok zostanie w przyszłości uznany za nieistniejący i niepodlegający wykonaniu zarówno w Polsce, jak też za granicą.

Wydawanie wyroków przez sędziów powołanych w wadliwej procedurze grozi też trudną do oszacowania co do swojej wielkości odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa do sądu oraz szkód wyrządzonych przez wydanie wyroków, które byłyby nieskuteczne prawnie.

Nasza decyzja jest podyktowana poczuciem odpowiedzialności za funkcjonowanie Państwa oraz troską o przestrzeganie praw człowieka. Chcemy zapobiec chaosowi prawnemu, jaki może nastać w przypadku dalszego powoływania nowych sędziów w procedurze budzącej wątpliwości co do swojej skuteczności prawnej.

(za podjęciem Uchwały nr 2 głosowało 79 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 2 osoba, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)


Uchwała nr 3

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża stanowczą dezaprobatę dla zachowania sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika, który wypowiadając się na temat postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2019 r., nakazującego Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, w programie wyemitowanym w stacji TVN24 w dniu 24 listopada 2019 r. stwierdził, że ta decyzja sądu „to prosta droga do anarchii” i powinna być zbadana w postępowaniu dyscyplinarnym, a w rozmowie z dziennikarzem stacji TVN24 w dniu 25 listopada 2019 r. dodał, że „sędzia popełnił bardzo ciężki delikt dyscyplinarny”.

Słowa wiceministra sprawiedliwości traktujemy jako naruszenie ustrojowej zasady wyrażonej w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którą  sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Zasada ta ma zagwarantować sędziemu wolność od wszelkich nacisków i służyć temu, by podejmowane przez niego decyzje były bezstronne i zgodne z jego sumieniem. Niezawisłość sędziów jest fundamentem funkcjonowania niezależnego sądownictwa, a jej poszanowanie jest konstytucyjnym obowiązkiem innych organów.

Nie mamy również wątpliwości, że decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSR Pawła Juszczyszyna z delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie pozostaje w związku z wydanym przez niego postanowieniem. Decyzję tę, pozbawioną jakiegokolwiek uzasadnienia i wydaną natychmiast po podaniu do publicznej wiadomości treści wspomnianego postanowienia, traktować należy jako jawną retorsję, stanowiącą w istocie zamach na niezawisłość sędziowską.

Zarówno słowa wypowiedziane przez sekretarza stanu, decyzję Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSR Pawła Juszczyszyna z delegacji w Sądzie Okręgowym  w Olsztynie, wszczęcie w dniu 28 listopada 2019 r. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi przez Zastępcę Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasotę i zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego z dnia 29 listopada 2019 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna, odbieramy jako próbę zastraszenia polskich sędziów, mającą na celu wywołanie tzw. efektu mrożącego i zniechęcenie sędziów do stosowania wytycznych zawartych w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r., wydanego w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

Pragniemy zwrócić uwagę, że słowa sekretarza stanu i decyzja o odwołaniu sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji, jak również słowa Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który komentując mediom swoją decyzję wskazywał na „anarchizację polskiego sądownictwa i przekraczanie uprawnień przez sędziów” nie spotkały się z reakcją organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa.

To wymowne milczenie, w sytuacji tak rażącego naruszenia niezawisłości sędziowskiej, jest kolejnym przykładem tego, że organ ten w rzeczywistości nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wbrew roli określonej w art. 186 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

(za podjęciem Uchwały nr 3 głosowało 80 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu)


Zarządzenie przewodniczącego wydziału cywilnego odwoławczego

Jednocześnie informuję, że Przewodniczący IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, w związku z decyzją Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Pawła Juszczyszyna oraz pisma Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu z delegowania sędziego Pawła Juszczyszyna do pełnieniu obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, wydał w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzenie, aby:

- sprawy wylosowane będące w referacie SSR (del) Pawła Juszczyszyna przedłożyć do dalszych czynności sędziemu sprawozdawcy po 29 grudnia 2019 r.,

- pilne czynności we wszystkich sprawach będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna podejmowali sędziowie w ramach planu zastępstw, dotyczy to uczestnictwa w posiedzeniach w składach wieloosobowych spraw już wyznaczonych (bez spraw będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna),

- znieść posiedzenia (zdjąć z wokandy i wyznaczyć nowe terminy) w sprawach będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna wyznaczone do dnia 29 grudnia 2019 r.,

- przedłożyć akta spraw będących w referacie SSR (del.) Pawła Juszczyszyna wyznaczone do 29 grudnia 2019 r. w celu ustalenia i wyznaczenia nowych terminów posiedzeń.

Komentarze (10)

Dodaj swój komentarz

 • Rodowity Olsztynianin 2019-12-03 09:14:00 5.173.*.*
  http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/6956-drugie-oblicze-sedziego-pawla-juszczyszyna-z-olsztyna-najnowsze-slajd-kafelek.html
  Odpowiedz Oceń: 4 1 Zgłoś treść
 • tow. Janusz Pisiewicz 2019-12-03 08:20:27 213.184.*.*
  Oczywiście Towarzysze i Towarzyszki, że nie kasta będzie decydować o słuszności wyroków ale co bardziej rozgarnięty kacyk z KC. Tak jest na całym cywilizowanym świecie, na wschód od Bugu. Amen.
  Odpowiedz Oceń: 2 2 Zgłoś treść
 • adwokat 2019-12-03 08:05:22 77.247.*.*
  Jak sędziowie w pobliżu, to trzeba uważać na portfele, a pracownicy sklepów z elektroniką muszą szczególnie obserwować stoiska z pendrive-ami.
  Odpowiedz Oceń: 3 3 Zgłoś treść
 • Z miasta 2019-12-02 23:17:49 86.164.*.*
  To już jest prawdziwa anarchia. "Nadzwyczajna kasta "jest swoistym państwem w państwie i w tym burdelu porządek zaprowadzić może tylko prezydent Ardogan,ktorego polski batustan powinien prosić o pomoc
  Odpowiedz Oceń: 6 2 Zgłoś treść
 • werfgtfrerftgtfrftghn 2019-12-02 23:15:14 77.111.*.*
  A czemu nie protestują przeciw ciągnącym się latami sprawami??? W pół roku można by max je pokończyć, ale robią przerwe bo .....wakacje. Sędziowie mają 3 miesiące wakacji???
  Odpowiedz Oceń: 4 3 Zgłoś treść
 • MirMar 2019-12-02 22:43:04 195.26.*.*
  To duża otucha dla naszych stłamszonych serc ! Dziękujemy !
  Odpowiedz Oceń: 3 1 Zgłoś treść
 • Ryszard Ochódzki 2019-12-02 22:32:13 95.160.*.*
  Czerwonoarmista z Olsztyna zniszczył biednego rolnika. PAMIĘTAMY.
  Odpowiedz Oceń: 5 3 Zgłoś treść