Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej skarży premiera do prokuratury

Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej skarży premiera do prokuratury
Od lewej: Jacek Protas, Monika Wielichowska i Marek Sowa
Fot. Koalicja Obywatelska

„Obywatele mają prawo oczekiwać, że organy władzy publicznej oraz funkcjonariusze publiczni działają na podstawie i w granicach prawa” - napisali przedstawiciele Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w uzasadnieniu do złożonego w środę 27 stycznia do Prokuratury Okręgowej  w Warszawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów oraz członków Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Podczas środowej konferencji prasowej  w Olsztynie autorzy zawiadomienia, posłowie KO: Monika Wielichowska, Marek Sowa i Jacek Protas poinformowali o przekroczeniu uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz członków ww. komisji poprzez. Mają być oni winni „braku należytego nadzoru oraz naruszenia kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, działając przy tym na szkodę interesu publicznego”, co stanowi przestępstwo z artykułu 231 § 1 kodeksu karnego. 

Powołują się przy tym na analizę naukową procesu przyznawania dotacji dokonaną przez profesorów: Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pawła Swaniewicza, ekonomisty z Uniwersytetu Warszawskiego. Wynika z niej, że „premiowanie” przez rządzącą partię  gmin „lojalnych” wobec siebie przybrało w Polsce rozmiary wręcz drastyczne. Jak piszą profesorowie, w Europie Zachodniej zdarza się „delikatna modyfikacja budżetu” jako forma „premii politycznej” dla swoich zwolenników, nigdzie jednak nie jest ona wyznacznikiem rozkładu dotacji.

Po drugie takie „delikatne modyfikacje budżetu” występowały także w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, miało to jednak wymiar pewnego procenta przyznawanej kwoty, a nie kilkunastokrotności. Trzecim istotnym argumentem jest nareszcie fakt „coraz większej utraty przez samorządy niezależności finansowej” na rzecz dotacji celowych z budżetu państwa. To zjawisko „wspierania swoich” ma, jak piszą autorzy zawiadomienia: „coraz większe (dewastujące) znaczenie  dla stanu samorządności i demokracji lokalnej”. W związku z powyższym autorzy analizy uważają, że „pożądanym kierunkiem pomocy dla samorządów byłoby poszukiwanie sposobów zwiększania ich własnego potencjału finansowego, a nie koncentrowaniu się na rozdawnictwie „darów od rządu”, w dodatku przyznawanych według mało przejrzystych reguł”.

Biorąc powyższe pod uwagę posłowie składający zawiadomienie do prokuratury wnoszą o wszczęcie śledztwa w tej sprawie w celu ustalenia okoliczności oraz faktycznych powodów i motywów przyznania lub odmowy dofinansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Komentarze (9)

Dodaj swój komentarz