Nabór na komisarzy wyborczych

W życie weszła już ustawa, której celem jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  Dlatego też MSWiA rozpoczął rekrutację kandydatów na komisarzy wyborczych. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Aby ułatwić procedurę obsługi zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych, MSWiA na stronie zamieściło kwestionariusz aplikacyjny. Do wypełnionego formularza należy dołączyć podpisane oświadczenia oraz kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego.

Zgłoszenia elektroniczne, wraz z wymaganymi dokumentami, należy wysłać najpóźniej do 16 lutego na adres komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast zgłoszenia i dokumenty w postaci papierowej muszą wpłynąć najpóźniej do 21 lutego na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja – komisarz wyborczy” (decyduje data wpływu aplikacji do urzędu).

Kandydaci na komisarzy wyborczych muszą między innymi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Ważne również, by nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydaci nie mogą być członkami partii politycznej i kandydatami w wyborach.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (w dwóch terminach: 24 lub 25 lutego 2018 r.). Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości prawa wyborczego.

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

  • Alina1213 2018-02-06 12:58:44 80.52.*.*
    "Kandydaci nie mogą być członkami partii politycznej..." - no to teraz 100 pisowców będzie się musiało wypisać z partii.
    Odpowiedz Przenieś Oceń: 2 1