Działka - ul. Lawendowa

Oferuję na sprzedaż działkę o powierzchni łącznej 2,5ha znajdującą się w Nikielkowie, gm. Barczewo.

Działka nr 109/1.

Media w drodze: woda, prąd, kanalizacja, woda.Działka objęta planem zagospodarowania 1U, trójkąt jako zabudowa jednorodzinna.1U - opis

https://barczewo.e-mapa.net/?service=pln&request=getUstaleniaSzczegolowe&p=28&n=U

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem od 1U do 6U:

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych - tereny usług nieuciążliwych;

2) Uzupełniające przeznaczenie terenu funkcjonalnego - zabudowa garażowa, zabudowa gospodarcza;

3) Zachowuje się istniejącą zabudowę zlokalizowaną na terenie oznaczonym w planie symbolem 6U;

4) Na terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 6U zlokalizowane są 2 obiekty budowlane wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują zapisy §8 niniejszej uchwały;

5) Dopuszcza się przeprowadzenie robót budowlanych na terenie funkcjonalnym oznaczonym symbolem 6U w ramach istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami w niniejszej uchwały za wyjątkiem budynku wpisanego do ewidencji zabytków, dla którego zastosowanie mają przepisy odrębne;

6) W ramach przeznaczenia terenu funkcjonalnego w liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizację na wydzielonym terenie:

a) budynków usług nieuciążliwych;

b) budynków gospodarczych i garażowych;

7) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu funkcjonalnego:

a) budynki usług nieuciążliwych realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych, tworząc zespół obiektów;

b) budynki gospodarcze i garażowe realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych tworząc zespół obiektów;

c) dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o innej funkcji dla prowadzących działalność gospodarczą w tym budynku;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - kształtowane zgodnie z rysunkiem planu;

8) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego:

a) Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki;

b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 0,01 (1%);

c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu -0,50 (50%);

d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,01;

e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 2,0.

9) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków usługowych:

a) Wysokość zabudowy:

- wysokość budynku usług nieuciążliwych do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe)- nie wyżej jednak niż 12,0 m;

- dopuszcza się wykonanie kondygnacji podziemnej w budynku usług nieuciążliwych,

- dopuszcza się lokalizację garażu lub miejsc parkingowych na kondygnacji podziemnej;

b) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki;

c) Dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego, w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn;

d) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;

10) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynku gospodarczego, garażowego:

a) Wysokość zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne /w tym poddasze użytkowe/ - nie wyżej jednak niż 10,0 m;

b) Usytuowanie kalenic budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki;

c) Dachy pochyłe dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego;

d) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;

11) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - 1200 m².

12) Ustala się maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych - nie wyżej niż 10,0 m.Zapraszam do oglądania:

782002728

Skontaktuj się

Typ ogłoszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Nikielkowo
Ulica: ul. Lawendowa
Rodzaj nieruchomości: działka
Cena: 3261050
Powierzchnia: 25085

Zobacz na mapie

Galeria

Kontakt:

[javascript protected email address]
3261050zł
[javascript protected email address]
Dorota Piskorowska
Nikielkowo

Numer ogłoszenia: 25125

Data dodania: 2021-10-27 00:30:00

Data odświeżenia: 2021-11-17 00:30:08

Części samochodowe - Ucando.pl